Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZATRUDNIONYCH U KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania
  1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
   1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy pomiędzy BAGORA a Klientem/Kontrahentem na którego rzecz działasz, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
   2. w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością szkolenia zewnętrznych pracowników w zakresie BHP i PPOŻ, dalszego przechowywania danych, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej branży, a w stosownych przypadkach z przepisów dotyczących finansowania projektów UE [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
   3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
   4. należytego wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązań, które wynikają lub mogą wynikać z powiązań organizacyjno-prawnych, z umów lub porozumień zawartych między nami a innymi podmiotami (np. podmioty powiązane w ramach grupy OMEGA PILZNO, podmioty współpracujące, partnerzy biznesowi itp.), a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom informacji o osobach zatrudnionych u naszych Klientów/Kontrahentów (np. w celach kontaktowych, koordynacji wykonania umów, w celu oceny wiarygodności i potencjału Klientów/Kontrahentów, dokonywania wzajemnych rozliczeń, wywiązania się z realizacji projektów unijnych itp.) - cele będące interesem prawnym - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
   5. w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
  2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres obowiązywania umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania ewentualnych postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  3. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka interesu prawnego), będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
  4. Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu pisemnego wycofania przez Ciebie zgody.
 2. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub udostępnione nam przez obecnego lub potencjalnego Klienta/Kontrahenta BAGORA a będącego Twoim pracodawcą lub Klientem/Kontrahentem z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz w związku z zawarciem (w tym czynności przed zawarciem np. negocjacje), wykonaniem i monitorowaniem umowy o której mowa pkt. 1.1.1 niniejszej informacji.
  2. W zależności od rodzaju i zakresu usług świadczonych w ramach tej umowy, przetwarzamy lub możemy przetwarzać takie kategorie Twoich danych jak w szczególności dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące Twojego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia zawodowe).
 3. Kategorie odbiorców danych osobowych

  Dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom oraz obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne i faktoringowe), firmom z grupy OMEGA PILZNO, podmiotom o których mowa w pkt. 1.1.4. niniejszej klauzuli, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy mogą przetwarzać dane we własnym imieniu.

 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą one profilowane, Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

 6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą
  1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
   4. prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
   5. prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
   6. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem.
  2. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy BAGORA a Klientem/Kontrahentem z którym jesteś związany. Wymóg podania danych wynika również ze stosunków służbowych lub z ram współpracy pomiędzy Tobą a tym Klientem/Kontrahentem w którym jesteś zatrudniony(a), z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz.