Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Cel, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania
  1. Twoje dane osobowe będziemy lub możemy przetwarzać odpowiednio w następujących celach:
   1. a) podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy o zatrudnienie, polegających na realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożyłeś aplikację [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
   2. b) realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
   3. c) w przypadku konieczności pozyskania od Ciebie szerszego zakresu danych niż określa to Kodeks Pracy w art. 221 § 1, oraz w przypadku gdy przekażesz nam szerszy zakres danych z własnej inicjatywy, to będziemy przetwarzać te dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
   4. d) w sytuacji gdy aplikując na dane stanowisko nie zostaniesz zatrudniony(a) w efekcie zakończonej rekrutacji, to będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
   5. e) prowadzenia i optymalizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych w ramach firm z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO, które mogą polegać na wzajemnym przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez następujące okresy:
   1. a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które złożona została aplikacja.
   2. b) w przypadku danych których podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem). W sytuacji o której mowa w ppkt. 1.1. lit. d) to będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
   3. c) w związku z celem opisanym w ppkt. 1.1. lit. e), będziemy przechowywać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu na zasadach opisanych w ppkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
 2. Źródło i rodzaj pozyskiwanych danych
  1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że możemy pozyskać Twoje dane w sposób pośredni – od podmiotów powiązanych z nami organizacyjnie (np. firmy z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO ) a do których wysłałeś swoje dokumenty aplikacje.
  2. W związku z rekrutacją przetwarzamy wyłącznie zakres danych wskazany w Kodeksie Pracy. W sytuacji, gdy dane pośrednio pozyskamy od powiązanych z nami podmiotów, to możemy również przetwarzać informacje takie jak: dane podmiotu do którego została złożona aplikacja, data jej złożenia, rodzaj stanowiska oraz informacje o przebiegu wcześniejszej rekrutacji.
 3. Kategorie odbiorców danych osobowych

  Dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrzne podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji), firmom z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO.

 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (np. z użyciem elektronicznych systemów rekrutacyjnych), w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG).

 6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą
  1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
   1. a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
   4. d) prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
   5. e) prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
   6. f) prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Ciebie, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa, oparta na zgodzie.
   7. g) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.